Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε το πρώτο βήμα προς τη νομική προστασία του εδάφους

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε το πρώτο βήμα προς τη νομική προστασία του εδάφους

Την προηγούμενη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία (575 υπέρ, 80 κατά,  40 λευκά)  ένα σημαντικό ψήφισμα, με το οποίο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο με μία ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του εδάφους.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, το έδαφος συνιστά σημαντικό οικότοπο και γονιδιακή
δεξαμενή καθώς φιλοξενεί το 25 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, παρέχει βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος στις τοπικές κοινωνίες και σε διεθνές πλαίσιο, όπως η παροχή τροφίμων, παρέχει πρώτες ύλες, ρυθμίζει το κλίμα μέσω της δέσμευσης άνθρακα, συμβάλλει στον καθαρισμό των υδάτων, στη ρύθμιση των θρεπτικών ουσιών και στον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την υλοποίηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην πρόληψη πλημμυρών και ξηρασίας.

Το ψήφισμα λαμβάνει επίσης υπόψη ότι ο σχηματισμός του εδάφους αποτελεί μια από τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που είναι γνωστό ότι ακολουθούν φθίνουσα πορεία στην Ευρώπη.

Το έδαφος είναι πολύ δυναμικό αλλά και πολύ ευαίσθητο και αποτελεί μη ανανεώσιμο, πεπερασμένο πόρο, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τον σχηματισμό του εδάφους, με ρυθμό περίπου ενός εκατοστού επιφανειακού εδάφους ανά 1 000 έτη γεγονός που το  καθιστά το έδαφος ιδιαίτερα πολύτιμο πόρο.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ψήφισμα:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_EL.pdf

More in Περιβάλλον
Comments
Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε το πρώτο βήμα προς τη νομική προστασία του εδάφους

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έκανε το πρώτο βήμα προς τη νομική προστασία του εδάφους

Την προηγούμενη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία (575 υπέρ, 80 κατά,  40 λευκά)  ένα σημαντικό ψήφισμα, με το οποίο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο με μία ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία του εδάφους.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, το έδαφος συνιστά σημαντικό οικότοπο και γονιδιακή
δεξαμενή καθώς φιλοξενεί το 25 % της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, παρέχει βασικές υπηρεσίες οικοσυστήματος στις τοπικές κοινωνίες και σε διεθνές πλαίσιο, όπως η παροχή τροφίμων, παρέχει πρώτες ύλες, ρυθμίζει το κλίμα μέσω της δέσμευσης άνθρακα, συμβάλλει στον καθαρισμό των υδάτων, στη ρύθμιση των θρεπτικών ουσιών και στον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την υλοποίηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμβάλλει στην πρόληψη πλημμυρών και ξηρασίας.

Το ψήφισμα λαμβάνει επίσης υπόψη ότι ο σχηματισμός του εδάφους αποτελεί μια από τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που είναι γνωστό ότι ακολουθούν φθίνουσα πορεία στην Ευρώπη.

Το έδαφος είναι πολύ δυναμικό αλλά και πολύ ευαίσθητο και αποτελεί μη ανανεώσιμο, πεπερασμένο πόρο, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για τον σχηματισμό του εδάφους, με ρυθμό περίπου ενός εκατοστού επιφανειακού εδάφους ανά 1 000 έτη γεγονός που το  καθιστά το έδαφος ιδιαίτερα πολύτιμο πόρο.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το ψήφισμα:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_EL.pdf

More in Περιβάλλον
Comments