Υποθήκη

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Παράταση έως 31.10.2020 της έγγραφης εκδίκασης

Με το άρθρο 17 του Ν 4684/2020 είχε προβλεφθεί ότι η εκδίκαση σε ό,τι αφορά σε συναινετική άρση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση και ανάκληση προσημείωσης υποθήκης θα γίνεται εγγράφως,  κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα