ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΕΝΟΙΚΙΑ: Μέχρι 9 Οκτωβρίου η "Δήλωση COVID" για ενοίκια με έκπτωση 40% λόγω έκτακτων μέτρων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΕΝΟΙΚΙΑ: Μέχρι 9 Οκτωβρίου η "Δήλωση COVID" για ενοίκια με έκπτωση 40% λόγω έκτακτων μέτρων

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αρχικών δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας αρχικών ή τροποποιητικών (Δήλωση COVID)  περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, η οποία έληγε την 23/09/2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων  Μίσθωσης Ακίνητης  Περιουσίας»,  η  οποία  θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Photo by Erik Mclean on Unsplash

More in Covid 19
Comments
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΕΝΟΙΚΙΑ: Μέχρι 9 Οκτωβρίου η "Δήλωση COVID" για ενοίκια με έκπτωση 40% λόγω έκτακτων μέτρων

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΕΝΟΙΚΙΑ: Μέχρι 9 Οκτωβρίου η "Δήλωση COVID" για ενοίκια με έκπτωση 40% λόγω έκτακτων μέτρων

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2020 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αρχικών δηλώσεων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας αρχικών ή τροποποιητικών (Δήλωση COVID)  περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, η οποία έληγε την 23/09/2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων  Μίσθωσης Ακίνητης  Περιουσίας»,  η  οποία  θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Photo by Erik Mclean on Unsplash

More in Covid 19
Comments