ΕΝΟΙΚΙΑ - TAXIS: Παράταση έως  24/09/2020 στις "Δηλώσεις COVID" για μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού

ΕΝΟΙΚΙΑ - TAXIS: Παράταση έως 24/09/2020 στις "Δηλώσεις COVID" για μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού

Μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου 2020 θα μπορούν οι εκμισθωτές ακινήτων να κάνουν την αρχική ή την τροποποιητική "δήλωση covid" στο σύστημα taxis, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δήλωση αυτή αφορά στους εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι είδαν μείωση κατά 40% στα μισθώματα λόγω των μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή "δήλωσης covid" είναι να έχει υποβληθεί προηγουμένως εμπρόθεσμη "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» δηλαδή να έχει καταχωριστεί η μίσθωση στο σύστημα taxis.

Πιο συγκεκριμένα:

1.  Αρχικές «Δηλώσεις  Covid»,  περί  μεταβολής  του  μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α. 1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως και  Ιούνιο  από  τους  μισθωτές,  καθώς  και  η  αποδοχή  τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

4. Ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη  φορά  (αρχική  δήλωση)  ανεξάρτητα  από  τους  μήνες που αφορά.

More in Covid 19
Comments
ΕΝΟΙΚΙΑ - TAXIS: Παράταση έως  24/09/2020 στις "Δηλώσεις COVID" για μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού

ΕΝΟΙΚΙΑ - TAXIS: Παράταση έως 24/09/2020 στις "Δηλώσεις COVID" για μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού

Μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου 2020 θα μπορούν οι εκμισθωτές ακινήτων να κάνουν την αρχική ή την τροποποιητική "δήλωση covid" στο σύστημα taxis, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δήλωση αυτή αφορά στους εκμισθωτές ακινήτων οι οποίοι είδαν μείωση κατά 40% στα μισθώματα λόγω των μέτρων στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή "δήλωσης covid" είναι να έχει υποβληθεί προηγουμένως εμπρόθεσμη "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» δηλαδή να έχει καταχωριστεί η μίσθωση στο σύστημα taxis.

Πιο συγκεκριμένα:

1.  Αρχικές «Δηλώσεις  Covid»,  περί  μεταβολής  του  μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α. 1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υποβληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid» της παραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως και  Ιούνιο  από  τους  μισθωτές,  καθώς  και  η  αποδοχή  τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

4. Ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωσης Covid» που υποβλήθηκε για πρώτη  φορά  (αρχική  δήλωση)  ανεξάρτητα  από  τους  μήνες που αφορά.

More in Covid 19
Comments